Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Elállási és visszatérítési jog

1. Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga
1.1 Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött
szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a Nutri Nature
Webáruházban vásárolt termékek tekintetében.
A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személy.
1.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. a terméknek,
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy
általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül
elállni.
1.3 A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog
• olyan zárt csomagolású termék (étrend-kiegészítők, kollagének), amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető
vissza;
1.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és
a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.


1.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél
útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Nutri Nature Kft. részére az
elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen
ÁSZF 1. sz. mellékletében található.
1.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 12. pontban
meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan
igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak
minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a
szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak
minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon)
elküldi a Nutri Nature Kft. részére.
Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő
közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe az Nutri Nature Kft. a határidő
számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó
levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően
bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta
előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint az Nutri Nature Kft. részére.
1.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül,
de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni az
Nutri Nature Kft. részére az alábbi címre visszaküldeni.
Visszaküldési postacím:
6720, Szeged, Kígyó utca 5.
A termék Nutri Nature Kft. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli.
Az Nutri Nature Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék
visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.
1.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló
elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az Nutri Nature Kft. 
visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a
termék Nutri Nature Kft. részére történő visszaküldéséért fizetett költséget, valamint azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az Nutri Nature Kft. 
által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.


Az Nutri Nature Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a
fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az
Nutri Nature Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy
14
bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára
utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.
1.9. Amennyiben az Nutri Nature Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő
tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét
hónapon belül a Nutri Nature  Webáruház megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az
elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik
napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási
határidő betartásához.
1.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló
szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege,
tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben
használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel
arányos összeget az Nutri Nature Kft. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során
érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés
nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból
eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.
1.11. A digitális értékesítés keretében megvételre felajánlott tartalmak vonatkozásában megkötött
adásvételi szerződéstől való elállásra speciális elállási szabályok vonatkoznak. Ezen szabályokat a
„15.§ Digitális értékesítés” címet viselő fejezet ismerteti.
13.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló javára, az Nutri Nature Kft. által önként biztosított elállási jog
13.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeken túl a Nutri Nature Webáruház a
vásárlástól számított 15. és 60. nap között a fogyasztónak minősülő Vásárló számra elállási jogot
biztosít az alábbi feltételekkel: a jogszabályi kötelezettséget (10.§ (2) bekezdése szerinti elállási jog)
meghaladó időtartam alatt gyakorolt elállás esetén a fogyasztónak vissza kell juttatnia a terméket
sértetlen, hibátlan állapotban összes tartozékával és eredeti csomagolásával együtt, továbbá a vásárlást
igazoló eredeti számlát az Nutri Nature Kft. részére. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállhat a szerződéstől az
ügyfélszolgálati email címünkön, (nutrinaturekft@gmail.com), vagy személyesen bármelyik Nutri Nature áruházban a 15. és 60. nap között anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre
vonatkozólag, vagy az áru - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - visszaküldésével.
13.2. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék
átvételének napjától számított 60 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított
60 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy az utolsó terméket átvette, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a
szerződéskötés napjától számított 60 napon belül gyakorolhatja.
13.3. A szerződéstől elállás esetén, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az Nutri Nature Kft. -nek vagy az Nutri Nature Kft. által a termék
átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének
közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. Nutri Nature Kft. a termék árát az eredeti
vásárláskor alkalmazott fizetési móddal megegyezően fizeti vissza (pl. bankkártyával történő fizetés
esetén az összeg a bankkártyához tartozó számlára kerül vissza). A fogyasztó nem gyakorolhatja
elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott kivételek esetén.
13.4. A 60 napos visszavételi akció keretében visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell
megfelelnie:
1. sértetlen
2. hibátlan
3. ép
4. karcolásmentes
5. elszíneződéstől mentes
6. szagmentes
7. tiszta, szennyeződéstől mentes
8. eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál
felbontással járó sérülés elfogadott)
9. összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép,hibátlan, tiszta, karcolásmentes,
szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen)
13.5. A fogyasztónak minősülő Vásárló a 60 napos elállási jogával nem élhet különösen az alábbi
esetekben:
- a fent felsoroltak közül bármelyik kitételnek nem felel meg a termék
- a 12.3. pontban felsorolt higiéniás termékek esetében
- nem a gyárilag telepített operációs rendszer található a terméken
- a termékhez járó, termékre telepített szoftver aktiválása után kóddal védhető termékek esetén
a kód nincs kiiktatva (pl. belépési kód, zárolási kód stb.)
- beüzemelt, kipróbált nyomtatóra
- beépíthető készülékekre a beépítést követően
- beüzemelt, kipróbált porszívóra
- online áruhitellel vásárolt termékekre
- villanófényes szőrtelenítő készülék vásárlása esetén
- akkumulátorok vásárlása esetén
- outlet termékkategóriába tartozó termék vásárlása esetén
13.6. A 15-60. nap közötti elállás esetén a termék Nutri Nature Kft.-hez történő visszajuttatásának költsége a
Vásárlót terhelik.
14. § Elállás következményei
14.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a
fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy
csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja
visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.
14.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés
megkötésével egyidejűleg a terméket a Nutri Nature Webáruház kifuvarozta a fogyasztónak, és az
jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a Nutri Nature Webáruház saját
költségén visszafuvarozza a terméket. Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú, Illetve 3 méter
volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetőek vissza.
14.3. A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült
költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk
vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó
kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a
Nutri Nature Webáruház nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére
irányuló szerződés esetén a Nutri Nature Webáruház mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg
kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta,
hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell
figyelembe venni), kivéve, ha Nutri Nature Webáruház kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga
16
fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Nutri Nature Webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott
fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.


14.4. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett
www.posta.hu weboldalon.
14.5. Amennyiben a szerződéshez a fogyasztó kölcsönszerződést is kötött, és él az elállási jogával, ez
a kölcsönszerződést is megszünteti.
14.6. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a Nutri Nature Webáruház a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének
teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás
által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától
függ;
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel;
- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Nutri Nature Online által
nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az
adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a
megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
- nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
- fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés
esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Nutri Nature
Webáruház a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a
fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a
teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy személyesen
nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását és bármely magyarországi Nutri Nature áruházban az
elállásra vonatkozó határidőn belül.